Onder dit onderdeel willen wijinzage geven in onze inkomsten, middels service, en in onze uitgaven die wijaan goede doelen besteden. Tevens zijn de bestuursledenvermeld van Stichting Activiteiten Ronde Tafel 30 Kampen die als beheerdervan de gelden zitting hebben in deze stichting. De stichting streeft ernaar eenvaste reserve in kas te houden, zodat ook gelden aan een goed doel besteedkunnen worden in geval van acute nood. Deze reserve is overigens ook nodig voorhet geval er in enig jaar, door welke reden dan ook, minder service middelenbinnen komen.

Zakelijke gegevens
Stichting Activiteiten Ronde Tafel30 Kampen
RSIN: 816881832
Vestigingsadres: Sint Nicolaashof 7, 8263 BZ Kampen 
Email: stichting@rt30.nl
Kvk: 05081724

Ontstaan van de Stichting
De Stichting Activiteiten RondeTafel 30 Kampen, hierna te noemen stichting, is op 29 mei 2006 opgericht. Aanleiding om de stichting op te richten is een entiteit voor het beheren van de gelden die middels de fundraisen projecten van Ronde Tafel 30 Kampen worden geworven.

Een van de doelstellingen van deRonde Tafel 30 is: Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder opzijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen.

Strategie
Visie: onze visie is dat wij als ledenvan de Ronde Tafel een nuttige bijdrage kunnen en dienen te leveren aan de gemeenschap waarin wij actief zijn. Hiervoor zetten de leden hun netwerk, middelen en inspanning, om niet, in. Op die wijze leveren de leden een positieve bijdrage t.b.v. sociale en/of maatschappelijke doelen en/of doelgroepen die ondersteuning behoeven.

Missie: het leveren van een gezamenlijke bijdrage van de leden, ieder op eigen wijze, om de gemeenschap op nuttige wijze te dienen.

Beleidsplan
De leden van Ronde Tafel 30 Kampen zamelen geld in door bedrijven te benaderen die willen doneren. Daarnaast organiseert jaarlijks een serviceproject. Alle activiteiten hebben een bruto opbrengst. De inkoopkosten worden in mindering gebracht op de bruto opbrengst. Het nettoresultaat wordt voor 100% besteed aan goede doelen.

Uitkeringsbeleid
Jaarlijks streven we ernaar om één hoofdproject en/of meerdere deel- en kleine projecten te ondersteunen. Op die wijze creëren we spreiding in de besteding van de gelden. Naast de uitkering houden we een reserve aan om mogelijke exploitatierisico’s op te kunnen vangen.

Regionale goede doelen heeft de voorkeur.

Uitkering proberen te doen in de vorm van goederen en/of diensten waar mogelijk we gebruik kunnen maken van het netwerk van de leden van RT30.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Activiteiten Ronde Tafel 30 Kampen wordt jaarlijks in het laatste weekend van maart vastgesteld. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende samenstelling:

Voorzitter: David Christoffels
Secretaris: Wouter Diesch
Penningmeester: Wouter Diesch

Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden ontvangen ook geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, daar wordt door de bestuursleden van afgezien.

Administratieve organisatie
De penningmeester binnen het stichtingsbestuur verzorgd de financiële administratie en de presenteert op de begrotingsavond van de vereniging Ronde Tafel 30 Kampen de jaarrekening van het afgelopen jaar.

Na goedkeuring wordt de jaarrekening overhandigt aan de Voorzitter van de vereniging voor in het archief. Balans & Staat van baten en lasten wordt opgenomen in het beleidsplan.

Balans & Staat van baten enlasten

Balans & Staat van baten enlasten